Наукова робота курсантів

Наукова робота курсантів Наукова робота курсантів (студентів, слухачів) є видом наукової і науково-технічної діяльності, яка проводиться у Військовій академії під керівництвом науково-педагогічних (наукових) працівників та спрямована на підвищення якості підготовки офіцерських кадрів, розвитку у них творчого мислення, навичок проведення самостійних наукових досліджень та організації наукової роботи, здатність осмислювати практичні проблеми, шукати і знаходити шляхи до їх позитивного вирішення.

Наукова робота курсантів Військової академії проводиться в тісному зв’язку з навчальним процесом, як його невід’ємне продовження та відповідає завданням навчального процесу і напрямкам наукових досліджень, які здійснюються в академії відповідно до річного плану наукової і науково-технічної діяльності.

Наукова робота курсантів Метою наукової роботи курсантів (студентів, слухачів) академії є підвищення якості методологічної підготовки військових спеціалістів, гармонійний розвиток наукового мислення, набуття навичок дослідницької, винахідницької та раціоналізаторської роботи, вироблення творчого підходу до вирішення завдань бойового застосування і експлуатації озброєння і військової техніки, вивчення основ організації і проведення наукових досліджень.

Залучення курсантів факультетів до наукової роботи дає спроможність використовувати їх творчий потенціал для вирішення актуальних наукових завдань Військової академії.

Загальне керівництво науковою роботою курсантів (слухачів), студентів здійснюється заступником начальника академії з наукової роботи через науково-організаційне відділення, начальників факультетів і кафедр.

Наукова робота курсантівЦентром наукової роботи курсантів є кафедри академії. Для здійснення наукової роботи на кафедрах академії створені наукові гуртки з курсантів різних курсів. Начальники кафедр залучають до наукової роботи в наукових гуртках студентів цивільних вузів, які проходять військову підготовку в академії (факультет підготовки офіцерів запасу). Науковий гурток очолює керівник з числа науково-педагогічних працівників кафедри.

Наукові гуртки кафедр об’єднані у воєнно-наукові товариства факультетів. Окремі кафедри академії об’єднані в окреме воєнно-наукове товариство, яке за своїм призначенням прирівнюється до товариства факультету.

Важливу роль у формуванні творчого потенціалу майбутніх офіцерів відіграє участь курсантів в організованій і систематичній науковій роботі.

Наукова робота курсантів Наукова робота курсантів – складова професійного становлення фахівця, що передбачає навчання курсантів методології і методики дослідження, а також систематичну участь у дослідницькій діяльності, оволодіння технологіями і вміннями творчого підходу до дослідження певних наукових завдань (проблем).

Завдання наукової роботи курсантів у ВВНЗ полягає в розвитку в них умінь пошукової, дослідницької діяльності, творчого розв'язання навчально-виховних завдань під час роботи у науковій школі, а також у формуванні вмінь застосування методів наукових досліджень на практиці. Завдяки участі у науковій роботі курсант оволодіває навичками роботи з різноманітними інформаційними джерелами, здобуває вміння організовувати наукові гуртки та керувати їх діяльністю.

У практиці роботи ВВНЗ найпоширенішими є такі види курсантської науково-дослідної роботи: дослідження, пов'язані з виконанням навчальних завдань; курсантські наукові гуртки; написання курсових, дипломних робіт, участь у всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт та всеукраїнській студентській олімпіаді тощо.

Наукова робота курсантів Дослідження, пов'язані з виконанням навчальних завдань, формують у курсантів досвід наукового проведення лабораторних робіт, збирання експериментального матеріалу для практичних занять. Одночасно курсанти здобувають досвід вивчення та критичного аналізу наукової літератури. Суттєву роль відіграє написання рефератів, доповідей, виконання творчих робіт із залученням до них зібраних курсантами матеріалів. Важливе розвивальне значення має виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань творчого характеру із суспільних, психолого-педагогічних, профільних дисциплін та навчальних завдань під час педагогічної практики.

Науково-дослідна та інноваційна робота курсантів є важливим напрямом підготовки майбутніх вчених та фахівців високої кваліфікації у Військовій академії (м. Одеса) та нерозривною складовою єдиного навчально-виховного процесу. У навчальних планах всіх спеціальностей передбачається академічні години на виконання науково-дослідної роботи курсантів. Курсанти, які навчаються за планами з отриманням кваліфікації магістрів, виконують наукові магістерські роботи, майбутні спеціалісти та бакалаври також виконують роботи, більша частина яких є науковими за своїм змістом.

Електронна бібліотека
доступно з внутрішньої мережі


доступно з внутрішньої мережі

доступно з внутрішньої мережі